Andrahandsuthyrning

Lägenheter i Brf Obelisken 3 får hyras ut i andra hand endast efter styrelsens samtycke. Styrelsen får inte neka till andrahandsuthyrning om en medlem har beaktansvärda skäl att hyra ut. Föreningen tar ut en administrativ avgift vid uthyrning i andra hand.

Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan skall ske skriftligt och innehålla skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan skall också innehålla uppgift om andrahandshyresgäst som namn, mobilnummer och personnummer. Styrelsen kan komma att be medlemmen om kompletterande underlag för att styrka skälen så som anställningsbevis eller antagningsbesked för arbete och studier på annan ort. Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning.

Det ska finnas godtagbara skäl för att få hyra ut i andra hand och det är de skälen som är reglerade i hyreslagstiftningen.

De skäl till andrahandsupplåtelse som är godtagbara enligt hyresnämndens avgöranden är följande:

1. Ålder eller sjukdom Ett skäl som anses godtagbart är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.

2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än ca 8—10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

3. Längre utlandsvistelse Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader. I allmänhet lämnas tillstånd till andrahandsuthyrning ett år i taget. Under vissa förutsättningar, exempelvis en utlandstjänstgöring på tre år, kan dock längre tillstånd ges på en gång.

4. Provsamboende Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

5. Uthyrning till närstående Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl.

6. Andra skäl Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid.

Angående AirBnb och liknande
Uthyrning av övernattningsnätter, helger, vecka med Airbnb, Blocket eller liknande till utländska gäster innebär en betydande risk om något skulle hända. Denna typ av andrahandsuthyrning kommer inte att godkännas av styrelsen och får inte ske i vårt hus. Detta givet att ansvarsförsäkring för gäster inte nödvändigtvis fungerar som i Sverige och att det då kan bli en mycket kostsam affär för den som upplät sin bostadsrätt i andra hand. Bostadsföreningens stadgar styr alltså även över denna typ av uthyrning och det är samma sak där: AirBnb är att klassa som andrahandsuthyrning och ett godkännade behöver ges av styrelsen och beslut tas enligt ovandstående regler. Således kommer inte styrelsen godkänna just den typen av andrahandsuthyrning. Vi avråder därför bostadsrättsinnehavare att lägga upp sin bostadsrätt på AirBnb med anledning av att våra stadgar säger nej och den risken det innebär om en skada skulle uppkomma. Att tillägga är att vi vill undvika att det ska upplevas som det bedrivs hotelliknande verksamhet i vårt hus.

Semesterbostadsbyte som Intervac, Home Exchange och liknande 
Semesterbostadsbyte som Intervac och Home Exchange är i lagens mening en andrahandsuthyrning. Att byta bostad med någon annan familj under en semesterperiod är trevligt men kräver alltså tillstånd, även om ingen betalning utgår. Vill du göra det så berätta då för styrelsen och be om ett godkännande innan du kommer överens med den andra familjen. Styrelsen godkänner högst 1 månads semesterbytesperiod per år och per bostadsägare, till namngiven person och att även vid denna typ av bostadsbyte krävs kontrakt och godkännande från styrelsen. Bifoga namn, adress och mobilnummer med den du byter med.

Försäkring
Den lägenhet som en bostadsrättshavare ska hyra ut måste försäkras av denne även i fortsättningen inklusive för fast inredning som köksinredning och vitvaror. Om bostadsrätthavaren inte lämnar kvar någon lös egendom i bostadsrätten (som möbler eller andra saker), kan denne teckna en försäkring för enbart bostadsrätten.

Hos vissa försäkringsbolag måste man inte vara folkbokförd på adressen för att omfattas av hemförsäkringen. Det räcker att vara bosatt på adressen och stå med i försäkringsbrevet. Den som hen hyr ut till måste också teckna en egen hemförsäkring som inkluderar en ansvarsdel. Den som vill hyra ut sin bostad i andra hand ska se till att klargöra försäkringsläget med sin hyresgäst. Bostadsrättshavaren måste vara medveten om ansvaret och ta reda på vad försäkringen täcker då olika försäkringsbolag har olika regler.

Den som hyr ut lägenheten såväl som den som hyr lägenheten bör se över vilka försäkringar man har så att man säkerställer att det finns en fullgod hemförsäkring som täcker skador eller olyckor som kan uppkomma under uthyrningsperioden. Försäkringen gäller endast om den som hyr ut fått föreningens godkännande liksom om ett kontrakt mellan den som hyr ut och den som hyr finns.

För att upplåtelse i andra hand ska kunna godkännas ska det också finnas förslag på en namngiven hyresgäst. Under uthyrningstiden är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig för lägenheten, att avgifterna betalas, att din hyresgäst inte missköter sig etc. Glöm inte att också informera din hyresgäst om föreningens regler och trivselregler.

Fyll i nedanstående blankett och skicka in
Om du vill hyra ut i andra hand så ska du skriva ut blanketten för samtycke här nedan, fylla i blanketten i och lägga den i föreningsbrevlådan på Blekingegatan 38 alt scanna och skicka till obelisken3@gmail.com. Styrelsen behandlar sedan din förfrågan på nästa styrelsemöte. Om du vill veta mer om vilka regler som gäller kan du vända dig till hyresnämnden. Det gäller även om du fått nej på din ansökan och vill få frågan prövad.

Blir du erbjuden att hyra en lägenhet i vår fastighet så är det ditt eget ansvar att ta reda på att den person som du har kontakt med verkligen äger bostadsrätten och har styrelsens tillåtelse att hyra ut. Om så inte är fallet inte riskerar du att bli av med lägenheten eller att inte ens få tillträde till den. Kontrollera gärna genom att skicka ett mail till föreningens ordförande via kontaktformuläret ovan.

Risk att förverka sin bostadsrätt
Otillåten andrahandsupplåtelse innebär att försäkringar inte gäller samt att medlemmen kan riskera att förverka sin bostadsrätt. Styrelsen kommer att ta kontakt med den medlem som inte följer riktlinjerna givet de risker som finns, både för föreningen och medlemmen eller hyresgästen, med otillåten andrahandsupplåtelse.

Inneboende
Det krävs inget tillstånd från bostadsrättsföreningen när man har en inneboende. Andra regler gäller när det är en fråga om en andrahandsuthyrning. För att det ska definieras som en andrahandsuthyrning krävs att du låter någon bo i din lägenhet självständigt. Det vill säga när du inte själv bor där. Här saknas betydelse om det är någon närstående eller främling som hyr din lägenhet och dessutom saknas betydelse om den som hyr betalar dig eller inte. En sådan uthyrning kräver föreningens samtycke för att vara giltig. När man har en inneboende innebär det att du bor där samtidigt och har kontrollen över lägenheten. Alltså att den andra personen inte kan nyttja lägenheten självständigt. Detta sker oftast genom att personen hyr en del av din lägenhet, som exempelvis ett rum. Ett sådant hyresförhållande kräver inte föreningens samtycke. Det enda som begränsar detta är om den inneboende skulle innebära men för föreningen. Skulle uthyrandet dock komma till besvär för bostadens värd eller grannar kan det komma att behöva upphöra, trots att själva uthyrningen är lovlig.

Godkänt försäkringsbrev ska bifogas ansökan
Styrelsen ställer krav på att bostadsrättshavaren bifogar en kopia av försäkringsbrevet för den som hyr i andrahand. För att försäkringarna ska gälla krävs att andrahandsupplåtelsen är godkänd av styrelsen samt att ett hyreskontrakt finns. Det skall också framgå att den som hyr ut i andra hand har allt ansvar för sin hyresgäst såsom att avgift eller hyra betalas och att denne följer ordningsreglerna som är anslagna på vår hemsida.

En månads handläggningstid
Styrelsens handläggningstid för en andrahandsuthyrning är ca 1 månad. Krävs kompletterande uppgifter tar det längre tid. Var också medveten om att under sommarsemestern kan det ta längre tid.

Avgiften till föreningen för andrahandsutyrning är för bostadsrättshavaren 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Ladda ner blankett för ansökan om andrahandsuthyrning här: